[update: 15.07.16 – formulace] Přirozená lidská potřeba zjednodušování a potřeba kulturních vzorů, přesvědčení a formy víry, jež nebezpečně pronikají v propojeném světě internetu do všech oblastí vědy aneb různé myšlenky z rozhovorů => nutnost zavést výuku kritického myšlení již od ZŠ, jak rozpoznat logické klamy, interpretovat jakákoliv fakta bez logických klamů, jimiž si podporujeme svá přesvědčení a kulturní vzory, kdy tak klameme spravdila nevědomky sebe, ostatní a druzí tak klamou nás ať už spíše nevědomky či již účelově formou manipulace k dosáhnutí nejrůznějších cílů

Velmi hrubý nástin problémů či nástřel myšlenek, jež přináší v dnešní době nízká míra kritického myšlení nejen široké veřejnosti atd.

( bude nějak možná časem upraveno a verifikováno (dle energie) a hlavně doplňováno …nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl zavádějící formulací.) Nakonec se budu snažit vytvořit a jednoduše formulovat souhrn kauzalit, kdy jsou lidi obětí logických klamů na podporu vlastních kulturních vzorů, přesvědčení, víry a přirozené potřeby mozku zjednodušeních na základě formální logiky a dedukce.


…zprvu je třeba mít na paměti, že argumentační klamy (logické klamy) lidé používali a používají zcela běžně dennodenně nevědomky na podporu svých jakýchkoliv přesvědčení, kulturních vzorů atd., kdy tak často uvádí sebe a ostatní v omyl od nepaměti. Jedná se  však o zcela přirozenou vlastnost druhu, kdy je mozek již od mala vystavován vlivům okolí, přejímá názory, kulturní vzory a následně používá na jejich podporu logické klamy.

Mozek je také v mnoha ohledech stále pomalý a velmi energeticky náročný a přirozeně nelze nést všechny znalosti, chápat kauzality či neustále důsledně ověřovat relevantnost přijímaných dat je nemožné a díky mnoha kauzalitám by to bylo i ku škodě. Mozek si navíc umí vytvářet i falešné vzpomínky bez našeho vědomí.

Posuzovat přijímané informace pouze nezávisle na kulturních vzorech a vlastních přesvědčení, abychom se nevědomky neuvedli v omyl, je v podstatě nemožné. Omylům se tak dá vyhnout do nějaké míry pouze kritickým myšlením, kdy se dokážeme vyhnout přijímání názorů pouze na základě víry v cokoliv, kdy si pomocí logických klamů zdůvodňujeme, proč by něco mělo být pravdivé či často taktéž nechceme, aby bylo něco pravdivé atd., kdy si nevědomky podporujeme svá přesvědčení.

Vsuvka 15/07/2016: (Stěží se dá zabránit jakémukoliv šíření manipulace na podporu svého přesvědčení, ať už tak činí lidé vědomě či nevědomky. Každodenně přirozeně klameme nevědomky sebe, druhé a druzí takto nás, kdy s námi manipulují ať již vědomě či velmi často nevědomky.

Lidé přirozeně a nevědomky užívají logické klamy každý den a chybně interpretují jakákoliv fakta (ať již relevantní či irelevantní) k obrazu svému. Jedná se do značné míry o přirozenou vlastnost mozku, jež od narození přejímá informace z okolí a vytváří si nějaký svůj obraz, se kterým se ztotožňuje a zapadá do formální dedukce, která není nutně špatná, ale mnohdy klamná, kdy se nevědomky chceme ztotožnit se svým přesvědčením podporou logickými klamy. Mozek tak ulehčuje své energetické náročnosti.

Kritické myšlení tak obnáší často velké sebezapření, kdy relevance odporuje našemu přesvědčení a kulturním vzorům)

Kritické myšlení je do nějaké míry důsledná forma verifikace vlastní i cizí argumentace čí předkládaných informací, kdy se snažíme rozpoznat logické klamy a vyhnout se jim. Snaha se vyhnout posuzování přijímaných informací na základě vlastního kulturního vzoru a přesvědčení.  Snaha chybně neinterpretovat jakákoliv data na podporu svého přesvědčení, ale pouze nezávisle vyhodnotit jakékoliv informace na jejich relevantnost.

Schopnost se vyhnout logickým klamům a nebýt obětí klamné argumentace na podporu čehokoliv, je však v populaci velmi nízká a do značné míry plyne z faktu, že neexistuje de facto ve školní výuce již od ZŠ obor, jež by se věnoval rozvoji kritického myšlení a rozpoznávání logických klamů.

V dnešní době internetu, jež přináší obrovský objem dat, pak roste do nebývalých rozměrů chybná interpretace pomocí logických klamů a to jakýchkoliv faktů (studií, výzkumů, osobních zkušeností atd.) na podporu svých přesvědčeních.

Oběti vlastní formální logiky a interpretace, deduktivních, kauzálních a jiných klamů, bývá kdokoliv, vzdělané lidi nevyjímaje. Do značné míry to plyne z přirozeného zjednodušování přijímaných dat mozkem a tedy z formální logiky, jež je přirozená, ale neznamená často kauzality, kdy předem něco předpokládáme, což se i bez důkazu snažíme dokázat „námitkami“, které byť mohou obsahovat relevantní data, nemusí dokazovat výsledný závěr.

Taktéž relevance často odporuje naším přesvědčením a kulturním vzorům a tak potřeba interpretovat si data k obrazu svému roste (zlý systém, potřeba se zastavit, jiný náhled, atd. apod. nemají vypovídací hodnotu o účinnosti a bezpečnosti terapií . o čemkoli).

Vedle toho samozřejmě existuje potřeba vlastní účelové interpretace pomocí logický klamů na podpoření jakýchkoliv vlastních cílů atd. Paradox těchto účelových interpretací bývá ten, že snadno nacházejí své vyznavače, což je účel manipulací, kteří je dále šíří a užívají zcela nevědomky ve své víře. Na podporu této víry, jež vznikla z manipulace pak vytváří nevědomky další logické klamy, jimiž přesvědčují dále sebe a ostatní atd.

Nutnost ověřování i samotných metaanalýz ve výzkumu, všech dat i zpětně a permanentně, v dnešní době internetu a propojeném světě, kdy se „každý“ vyjadřuje ke všemu a má potřeby prosadit svá přesvědčení nezávisle na kritickém myšlení,  roste každým dnem.

Chybná interpretace, logické klamy atd., tu byly do nějaké míry vždy a např. jako průkazných se ukazuje je velmi mizivé množství ze všech výzkumů. Přelomové studie nerostou na stromech a obecně se uvádí, že do 5% ze všech výzkumů je do nějaké míry průkazných.

Nicméně v dnešním propojeném světě, kdy se střetávají kulturní vzory, přesvědčení a k jakýmkoliv poznatkům má možnost se vyjadřovat kdokoliv, geometrickou řadou rostou klamné interpretace jakýchkoliv dat a tedy i počet studií zavádějících či zcela mylných již v základní premise atd…

Continue reading ‘[update: 15.07.16 – formulace] Přirozená lidská potřeba zjednodušování a potřeba kulturních vzorů, přesvědčení a formy víry, jež nebezpečně pronikají v propojeném světě internetu do všech oblastí vědy aneb různé myšlenky z rozhovorů => nutnost zavést výuku kritického myšlení již od ZŠ, jak rozpoznat logické klamy, interpretovat jakákoliv fakta bez logických klamů, jimiž si podporujeme svá přesvědčení a kulturní vzory, kdy tak klameme spravdila nevědomky sebe, ostatní a druzí tak klamou nás ať už spíše nevědomky či již účelově formou manipulace k dosáhnutí nejrůznějších cílů’ »

TČM, část V(x): Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic (souhrn, bude upraveno)

LogoArticle


TČM vydělává mnoho peněz. Čína rozhazuje miliardy dolarů oknem na vše možné i nemožné, ale není schopná si za celá léta zaplatit ověření ve fázích I, II, III akupunktury na účinnost a bezpečnost pro registraci terapie?  Nejsou schopni doložit ve fázích I,II,III celá léta mechanismus účinku a akupunkturní body? Nemá doložen mechanismus ani existenci akupoints natož jevy, které by tam měly probíhat. Ještě, že se toho nedožil Antonín Holý.

Akupunkturu má TČM jako pilotní terapii  a též u nás se jedná o pilotní projekt kliniky ve FN HK, kde se bude akupunktura zkoumat. Přibude tak  k dalším 3000 neprůkazným studiím další? Proč se vyhýbá TČM ověřování ve fázích I, II, III k registraci léčby? Vytřeli by všem zrak, ne? Ne, akupunktura by pak ztratila veškeré své kouzlo…“

Žádné akupunkturní body nejsou dokázané již od minulého století ani pozorovaný mechanismus, pozorovaný fyziologický či biologický děj, na němž by akupunktura fungovala. Takže jsou všechny nové další studie obětí důkazu kruhem a jsou tak pouze účelové, s nutností podpořit byznys, za který jsou pacienti ochotni platit neb je to velmi sugestibilní terapie podpořená aureolou mýtického východu a filosofie.

Akupunkturní body předem pouze předpokládají a místo důkazů o mechanismu a existenci, pozorovaných fyziologických a biologických principech, se už pouze snaží rovnou měřit účinnost terapie a snaží celá létat dokládat při ohýbaní dat na poli subjektivity léčby od bolesti a je snahou ji prosadit jako doplněk léčby. Tudíž tu budeme mít jen další výdělečný doplněk v řadě mezi ostatními.“


  • Opět – hrubý nástin. Bude časem, dle energie, verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.

Témata související:

Continue reading ‘TČM, část V(x): Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic (souhrn, bude upraveno)’ »

Nejčastější logické klamy: Důkaz kruhem aneb klamy deduktivní, formální logikou tvořené aneb selský rozum

 

  • sysifosOpět – hrubý nástin. Bude časem, dle energie, verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.

Dedukce, nebo-li formální logika (selský rozum), kdy vycházíme z osobních zkušeností, nejsou nutně špatné či chybné, ale mnohdy neznamenají kauzality a proto se vše ověřuje, abychom nebyli obětí deduktivního klamu.

Dedukce existuje u jakéhokoliv téma a lidé tak činí zcela přirozeně a podvědomě, kdy přisuzují domněle příčiny různým věcem na základě formální logiky a nejen ve vědní medicíně.

Osobní zkušenosti, nejen tehdy kdy pozorujeme rozdílné jevy s předpokládanými, nás často upevňují v nějaké víře o čemkoli. Abychom se vyhnuli poté sebeklamu, je třeba vše ověřit. Samozřejmě ověřování relevance předem, je užitečná věc, ale zjednodušování a rychlá dedukce jsou mnohdy přirozenou nutností v mnoha případech.

Nicméně schopnost kritického myšlení se pak odvíjí od ověřování našich předpokladů, abychom nezůstali obětí případného sebeklamu z chybné dedukce. Schopnost našeho kritického myšlení pak odděluje racionalitu od naší víry v daný předpoklad apod.

Continue reading ‘Nejčastější logické klamy: Důkaz kruhem aneb klamy deduktivní, formální logikou tvořené aneb selský rozum’ »

TČM, část VI: Postřehy z diskuzí

LogoArticleJen mala poznamka – efedrin a artemisinin byly objeveny diky modernimu zkoumani tradicni cinske mediciny…mozna je ono vzajemne prohlaseni formulovano nestastne…“, Jan 

Což je ale zcela běžné ověřování vědní medicínou. Už se dávno vše ověřuje z celého světa včetně Číny jakékoliv terapie (staré i nové) na dané nemoci. Nepřináší nic neotřelého, co by bylo neznámého a neověřovalo se. Vše už se dávno ověřuje v globalizovaném světě z jakýchkoliv míst. Continue reading ‘TČM, část VI: Postřehy z diskuzí’ »

TČM část IV: Klamy s doplňky léčby, akupunkturní body, polarizační světlo, biofotony aneb způsoby ověřování a jejich zneužití

Výsledek obrázku pro biolampa

Místo doložení pozorování, jak procesy probíhají a jak mechanismus využít, snažím se doložit celá léta účinnost na pocitech pacientů (úlevy od bolesti, subjektivní dojem z hojení ran atd.) viz. též „Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic


Continue reading ‘TČM část IV: Klamy s doplňky léčby, akupunkturní body, polarizační světlo, biofotony aneb způsoby ověřování a jejich zneužití’ »

TČM, část III: zavádějící pojmy „alternativní, tradiční medicíny“


(Jedná se o hrubý nástin. Bude verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Vědní medicína je tu s námi v nějaké podobě de facto od počátku věků. V čase se logicky zlepšovaly postupy ověřování procentuální účinnosti a bezpečnosti terapií, jež zprvu byly opravdu drastické od nahodilého míchání bylin, pouštění žilou atd. V průběhu času se tak nejrůznějšími způsoby zjišťovala účinnost a bezpečnost terapií a opouštělo se od slepých cest. Přirozeně však stále existovala a existuje nějaká míra morbidity, jež si žádala a žádá terapie a postupy ověřování mnohem lepší. Postupně se tak upustilo od mnoha nejrůznější terapií a postupů, které nebyly dostačující. Continue reading ‘TČM, část III: zavádějící pojmy „alternativní, tradiční medicíny“’ »

Kritické myšlení: „Pravda a relevantní rovina, manipulace, interpretace a výzkum“ (update: 15/07/16)

sysifosMějme se na pozoru před vlastní interpretací jakýchkoliv faktů a tvrzeních (ať již relevantních či irelevantních), kdy často podvědomě  užíváme logických klamů pro doložení pravdivosti svých přesvědčení, předpokladů a kulturních vzorů, jež vyznáváme a uvádíme tak mnohdy sebe i ostatní nevědomky v omyl. Kauzalit je velmi mnoho a tomu, co obnáší kritické myšlení a jak jej užívat, se člověk musí učit dlouho, aby rozpoznal i vlastní omyly a neustále měl potřebu tvrzení, jak překládaná tak svá, ověřovat, aby tak sebe a tím i druhé neuváděl  v omyl, což jej stojí velmi často mnoho sebezapření nejen proto, že často relevance odporuje jeho přesvědčením, kulturním vzorům a předpokladům. Ověřování a interpretaci bez logických klamů nám pak právě často nejvíce brání naše přesvědčení, naše kulturní vzory a předpoklady, kterým jsme vystavováni vědomě i podvědomě již od narození a fakta si pak interpretujeme k obrazu svému, což je přirozené.

Continue reading ‘Kritické myšlení: „Pravda a relevantní rovina, manipulace, interpretace a výzkum“ (update: 15/07/16)’ »

TČM, část II: Diskuzní pokračování, FB příznivci Sisyfos

Roman Polach Roman Polach Neškodný není, páč staví na stejnou úroveň vědu a kouzla…Jinak v příštím čísle 100+1 by mi měl vyjít článek o akupunktuře, to si akupunkturisté za rámeček nedají :)

Edward Pierszchala Edward Pierszchala Rad si prectu a vzpomenu si jak mi parkrat aku pomohla pri bloklych zadech.

Stanislav Stupka Stanislav Stupka To, že někdo tvrdí, že mu akupunktura pomohla, neznamená, že akupunktura je účinná (účinnost vůči placebu). To samé lze tvrdit u jakékoliv terapie. Účinnost se projeví až v zaslepených studiích na mnoha respondentech. Zatím není průkazná studie, která by dokazovala účinnost akupunktury a ukazovala biologické účinky vpichů a jak fungují, ale existují tisíce neprůkazných. Není ani popsáno, k jakým biologickým procesům by mělo docházet při vpichu natož, abychom je pozorovaly, které by vedly k léčbě daného. Tzn. vše je opět o placebo efektu. Pokud někomu placebo efekt vystačí a lékař správně indikuje stav daného postižení k tomu, že placebo postačí a pacienta tím neohrozí na jeho zdravotním stavu, kdy by se přehlédli jiné spojitosti s jeho bolestmi, které nám ukáže až diagnostika, lze se zákrokem souhlasit.

[update: 3.4.16] Co je chemie, přírodní a přirozený výběr, zdravé a nezdravé?

petriho miska

3.4.16 Omlouvám se za divné formulace. Jakýsi šotek mezi verzemi. (Jedná se o hrubý nástin. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Paradoxně je vše chemie a vše je zároveň přírodní. Bude maso vyrobené člověkem v Petriho misce  méně přírodní? Nebude. Bude to méně přirozené, protože to není zažité a lidé mají předsudky? Ano. Bude to nepřirozené z pohledu přírodních zákonů? Ne. Musí být méně zdravé a škodlivé? Ne, nemusí. Může i nemusí méně chutnat, což bude subjektivní? Ano. Proč? Čtěte dále:

Je úplně jedno, čím látku vyrobíte a jakou látku vyrobíte. I složité technologie, pomocí nichž látky upravujeme a vyrábíme, jsou stále příroda. Vyrobil je, pomocí prvků a jevů daných prostředním, živočišný druh homo sapiens sapiens a výsledné látky z nichž jsou technologie tvořeny, jsou přírodní.  V konečném důsledku záleží na účinnosti a bezpečnosti každé dané látky a její expozici pro každý jednotlivý druh zvlášť dle jeho fyziologie.

Continue reading ‘[update: 3.4.16] Co je chemie, přírodní a přirozený výběr, zdravé a nezdravé?’ »

Mýtus: „Velké ropné koncerny nechtějí a nedovolí, aby auta jezdila na vodu“

bourka

(Jedná se o hrubý nástin. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Představa, že si z vodovodního hřadu, či sudu z pod okapu, natočím palivo do svého auta a tím ohrozím ropný byznys, je značně utopická, protože pokud by to bylo možné, vedlo by to s velkou pravděpodobností k rozsáhlé přírodní katastrofě. Proč?

(Jedná se o velmi hrubý nástin, nástřel myšlenek, obecnou kauzální rovinu a bude postupně aktualizováno o exaktní data, zdroje a verifikováno, stylizováno a zpřehledněno. Článek je pouze rychlou odezvou na nesmyslná tvrzení v kruhu mých blízkých, které potřebuji dostat z hlavy.)

Continue reading ‘Mýtus: „Velké ropné koncerny nechtějí a nedovolí, aby auta jezdila na vodu“’ »